Ban hành PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Để nhận dữ liệu PMI cơ sở, hãy liên hệ economics@ihsmarkit.com.

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Ban hành PMI

  • Gần đây nhất
Tháng Chín
30 Tháng Chín 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI Xem thêm
30 Tháng Chín 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
28 Tháng Chín 2022 08:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
28 Tháng Chín 2022 08:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI Xem thêm
26 Tháng Chín 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI Xem thêm
26 Tháng Chín 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 13:45 UTC S&P Global Flash US Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Chín 2022 07:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI (Français) Xem thêm
22 Tháng Chín 2022 23:00 UTC S&P Global Flash Australia Composite PMI Xem thêm
13 Tháng Chín 2022 14:00 UTC S&P Global Investment Manager Index Xem thêm
12 Tháng Chín 2022 00:01 UTC UK Household Interest Rates Expectations Index Xem thêm
12 Tháng Chín 2022 00:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI Xem thêm
11 Tháng Chín 2022 23:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI Xem thêm
11 Tháng Chín 2022 23:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI Xem thêm
11 Tháng Chín 2022 23:01 UTC Natwest UK Regional PMI Xem thêm
9 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global Electronics PMI Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Copper Users PMI Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Steel Users PMI Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Chín 2022 00:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs Xem thêm
7 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Halifax House Price Index Xem thêm
7 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 13:45 UTC S&P Global US Services PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 13:45 UTC S&P Global US Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) Xem thêm
6 Tháng Chín 2022 07:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC BLOM Lebanon PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 08:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:50 UTC S&P Global France Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:45 UTC S&P Global Italy Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 07:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 05:00 UTC S&P Global India Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global Saudi Arabia PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất ASEAN của S&P Global Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI Xem thêm
5 Tháng Chín 2022 00:01 UTC AIB Ireland Services PMI Xem thêm
4 Tháng Chín 2022 23:00 UTC S&P Global Australia Services PMI Xem thêm