Markit PMI:
One of the most closely watched economic indicators in the world
ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 49.3 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 49.3 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ส.ค.: 53.0 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 48.2 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 50.9 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ก.ย.: 48.4 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.3 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 53.9 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.8
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.9 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.7 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.1 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 46.8
อียิปต์ PMI ส.ค.: 47.6 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.5 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 47.8 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.3 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.3 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.8 ▼
ฮ่องกง PMI ส.ค.: 51.2 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 56.2 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.7 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.1 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.0 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 51.0
เคนยา PMI ส.ค.: 44.2 ▼
เลบานอน PMI ส.ค.: 50.1 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 50.3 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 48.5
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 46.5
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.6 ▼
ไนจีเรีย PMI ส.ค.: 52.3 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.2 ▲
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 40.9 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 51.7 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ส.ค.: 57.7 ▲
สิงคโปร์ PMI ส.ค.: 56.0 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ส.ค.: 51.7 ▼
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.6 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 49.9 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 42.7 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 53.7 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 47.4 ▲
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ส.ค.: 56.7 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 48.5 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ย.: 51.8 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ส.ค.: 52.7 ▲